нормативно-правове забезпечення

 • Конституція України

Закони України:

 • «Про освіту» (редакція від 16. 01. 2020);
 • «Про дошкільну освіту» (редакція від 16. 07. 2019);
 • «Про охорону дитинства» (редакція від 09. 08. 2019);
 • «Про місцеве самоврядування в Україні» (редакція від 01. 03. 2020);
 • Конвенція про права дитини (редакція від 20.11.2014);
 • Базовий компонент дошкільної освіти;
 • Концепція національного патріотичного виховання дітей та молоді (редакція від 29. 07. 2019) та інших нормативних документів, які стосуються дошкільної освіти

--· Інструкція «Про ділову документацію в дошкільних закладах»;

----Наказ МОН України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам»

Національна рамка кваліфікацій

 • ґрунтується на європейських і національних стандартах та принципах забезпечення якості освіти;
 • враховує вимоги ринку праці до компетентностей працівників.

Мета її запровадження:

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (в редакції постанови КМУ від 12 червня 2019 р. № 509)

 • гармонізувати норми законодавства у сферах освіти й соціально-трудових відносин;
 • сприяти національному та міжнародному визнанню кваліфікацій, здобутих в Україні;
 • налагодження ефективної взаємодії сфери освіти та ринку праці

Завдання дошкільної освіти

Стаття 7 Закону України «Про дошкільну освіту»

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

Освітня програма ЗДО

Освітні програми розробляються закладами освіти, науковими установами, іншими суб’єктами освітньої діяльності та затверджуються відповідно до цього Закону та спеціальних законів (Стаття 33 Закону України «Про освіту»).

Освітня програма –це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти (Стаття 23 Закону України «Про дошкільну освіту»).

Освітня програма має містити:

 • загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;
 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;
 • форми організації освітнього процесу;
 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • інші освітні компоненти, за рішенням закладу дошкільної освіти, (П. 2 ст. 23 Закону України «Про дошкільну освіту»).

Зміст освітньої програми повинен передбачати:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
 • виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;
 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей (П. 3 ст. 23 Закону України «Про дошкільну освіту»).

Педагогічна рада ЗДО

Стаття 20 закону України «Про дошкільну освіту»

 1. Схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
 2. формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 3. розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;
 4. розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти тощо.

Навчально-методичне забезпечення: правові засади

 • Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про видавничу справу»;
 • Державний стандарт України «Видання. Основні види. Терміни та визначення»;
 • Базовий компонент дошкільної освіти;
 • Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України (наказ МОН України від 17.06.2008 № 537);

Нормативні документи щодо розроблення навчально-методичної літератури для дошкільної освіти

 1. Інструктивно-методичні рекомендації «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (лист Міністерства освіти і науки Українивід 28.02.2013 № 1/9-152);
 2. Методичні рекомендації щодо розроблення навчальної літератури для дітей дошкільного віку (наказ МОН України від 12.05.2014 № 572);
 3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.11.2012 № 1298 «Про започаткування серії видань “Бібліотека дошкільника”».

Кадрове забезпечення системи дошкільної освіти

Постанова від 27 грудня 2019 р. № 1133 «Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»

Кабінет Міністрів України постановив внести зміни до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (Офіційний вісник України, 2019 р., № 69, ст. 2431).

Постанова КМУ від 27.12.2019 № 1133 «Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково педагогічних працівників»

 • об’єднали два види підвищення кваліфікації (навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо; стажування);
 • розширили інформацію про програму підвищення кваліфікації;
 • уточнили пункт про розробку та оприлюднення програми підвищення кваліфікації (суб’єкти підвищення кваліфікації можуть розробляти програми підвищення кваліфікації на основі типових програм підвищення кваліфікації, затверджені МОН; забезпечують відкритість і доступність інформації про кожну власну програму підвищення кваліфікації оприлюднюють на своїх сайтах)
Кiлькiсть переглядiв: 0