/Files/images/Методична робота.gif

Методична робота у ЗДО

Для сучасного ЗДО потрібні висококваліфіковані педагоги, які мають бути в постійному пошуку найбільш ефективних шляхів і засобів вирішення завдань навчання, виховання і розвитку дошкільнят, підготовки їх до навчан-ня у школі.

Вирішення цих завдань потребує удосконалення всіх ділянок методичної роботи, систематичного озброєння педагогів міцними і глибокими знаннями, підвищення ефективності їхньої праці. Щоб вирішити завдання підготовки в нових умовах педагога – вихователя, щоб він творчо впроваджував ідеї інтерактивного особистісно орієнтованого виховання і навчання, вихователь – методист має постійно шукати сучасні форми і методи роботи, залучати педагогів до активної діяльності.

В.Сухомлинський говорив: «Одним з найслабших місць підготовки майбутнього педагога є те, що йому дають знання основ наук, тобто знання предмета, який він викладатиме, і майже не дають знань про те, як виховувати, як навчати дітей бути людьми».

Саме вихователь-методист покликаний удосконалювати професійну майстерність педагогів, згуртовувати колектив на реалізацію творчих завдань виховання і розвитку дитини-дошкільника, використовуючи при цьому безцінні пласти педагогічної спадщини, сучасні досягнення психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду.

Напрямки методичної роботи

/Files/images/напр.jpg

/Files/images/sl_14.jpg

Принципи дошкільної освіти

 • доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;
 • рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;
 • єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;
 • єдність виховних впливів сім'ї і закладу дошкільної освіти;
 • наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою;
 • світський характер дошкільної освіти у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
 • особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини;
 • демократизація та гуманізація педагогічного процесу;
 • відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров'я дитини дошкільного віку.

Перелік документів і матеріалів методичного кабінету:

І. Нормативно-правові та інструктивно-законодавчі документи:

 • Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;
 • Конвенція про права дитини;
 • Інструкція «Про ділову документацію в дошкільних закладах»;
 • Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників України»;
 • Наказ МОН України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам»;
 • Положення «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»;
 • Положення «Про психологічний кабінет дошкільних , загаль-ноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти»;
 • Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;
 • Інструктивно-методичний лист – «Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів»;
 • Інструктивно-методичний лист – «Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі»;
 • Інструктивно – методичний лист – «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах»;
 • Інструктивно-методичний лист – «Рекомендації щодо календарно-тематичного планування навчально-виховного процесу в ДНЗ»;
 • Національна програма патріотичного виховання громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства;
 • Концепція екологічної освіти України;
 • Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах.

Виконання положень і рекомендацій, викладених у зазначених документах, необхідно здійснювати з урахуванням конкретних умов, термінів, складу і підготовки педагогічних працівників.Форми, методи, прийоми і засоби організації, проведення та контролю методичної роботи мають творчо, постійно змінюватись, доповнюватись і збагачуватись сучасними досягненнями педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду, враховуючи вимоги держави й суспільства.

Документація вихователя-методиста

 1. План роботи . Вихователь-методист на підставі річного плану складає власний календарний план роботи на квартал, в разі потреби на місяць, на тиждень.
 2. Діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу.
 3. Книга проведення консультацій. В ній фіксується тематика, методичні джерела, тези консультації.
 4. Плани семінарів, семінарів-практикумів.
 5. Розклад навчальних занять.
 6. Методичні розробки, конспекти занять, програми святкових дійств, розваг, вистав, матеріали з досвіду роботи, експериментальні дослідження, авторські розробки.
 7. Навчальні плани, програми.
 8. Матеріали з атестації, з різних розділів програми, педагогічних рад тощо (пам’ятки, матеріали моніторингу, довідки, накази, схеми аналізу і самоаналізу занять та навчально-виховних заходів тощо).

Програмово-методичне забезпечення
навчально-виховного процесу

— Матеріали педагогічних читань, науково-практичних конференцій.
— Матеріали діяльності методичних підструктур (творчих груп, семінарів-практикумів, проблемних семінарів, гуртків, творчих звітів тощо)
— Документація школи молодого вихователя.
— Матеріали вивчення, узагальнення, поширення ППД.
— Тематичні папки (профільність груп, інноваційні педагогічні технології з організації навчально-виховної роботи, методики проведення занять, навчально-виховних заходів і режимних процесів, зразки планування, документації вихователів і інших спеціалістів, матеріали ММК, рекомендації ОІПОПП тощо).
— Матеріали та методичні розробки сучасних занять.
— Методичні рекомендації щодо організації різних видів діяльності в ДНЗ.
— Матеріали роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною проблемою.
— Матеріали роботи з обдарованими дітьми.

Методичний куточок "Педагогічна панорама"

1. Інформація про річні завдання, їх вирішення.
2. Новинки методичної літератури.
3. Скринька порад та пропозицій щодо поліпшення роботи дошкільного закладу.
4. Атестаційний куточок.
5. «Готуємо педраду».
6. Куточок молодого педагога.

Кiлькiсть переглядiв: 0